x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
  x   x  x
>Reflections by
the DAo
of the
x Dutch
Parliament
x x
x xx
EN
/
NL

Research as a Democratic Process
Reflections on Who Speaks? by the Dutch Parliament

Democracy depends on language. Discussion, information exchange and debate in public and private spaces are at the heart of the democratic processes and our personal freedoms. Even during elections, everything – including voting – is based on free speech. Language expresses ideas and is part of the DNA of political processes. In the meantime, technologies such as artificial intelligence and language-based interfaces are entering slowly the democratic space.

How does the far-reaching digitization affect our democracy and the language we speak in the democratic process? How do self-automated text and speech systems, debate platforms powered by artificial intelligence, and language-based interfaces influence the way we engage in democratic dialogue? And who actually conducts the conversation? Is it still human or is it artificial intelligence?

In the context of the influence of the far-reaching digitization on democracy, the Analysis and Research Department (DAO) and students of the graphic design master of the Royal Academy of Art in The Hague (KABK) have designed a semester-long programme in which students research how artificial intelligence influences democracy through language.

This collaboration was mutually beneficial, but due to the corona crisis did not go as planned. The kick-off at the House of Representatives could still take place physically. There, students were able to get acquainted with the work of the Analysis and Research Department. But the planned symposium on human and non-human languages in shaping democracy with experts from technology, philosophy, policy, politics, journalism and creative practice had to be postponed. From mid-March, all lessons as well as the interim presentations, took place online.

Due to the different approach by the graphic design students, this project produced a number of surprising results. In the project Travel Log: A Piece of Parliamentary Information for example, Esther van der Heijden focuses on fake news and disinformation and visualized how information from the DAO reaches the public via the intermediary journalist.

With the projects on SYRI, the tax authorities’ digital fraud detection system, Natalia Sliwinska and Pablo Perez expose how artificial intelligence that detects fraud can clash with Article 10 (right to privacy) and Article 16 (criminal offenses). And with her project about digital billboards in public space Sophie Czich shows how digitization and artificial intelligence enter our daily lives.

It is precisely this progressive digitization and the influence and interaction with public values that motivated the House of Representatives to set up the temporary committee Digital Future. The government also feels the need to get a better grip on developments in digitization that have such a major impact on our social life and democracy. Researching, visualizing and verbalizing this influence, literally, makes this project of the DAO and the three academic institutions so valuable.

Jeroen Kerseboom
Head of the Analysis and Research Department (DAO) at the Dutch Parliament

Onderzoek als democratisch process
Reflecties op Who Speaks? door de Tweede Kamer

Democratie is afhankelijk van taal. Discussie, informatie-uitwisseling en debat in openbare en niet-openbare ruimtes vormen de kern van de democratische processen en onze persoonlijke vrijheden. Ook tijdens verkiezingen is alles – inclusief stemmen – gebaseerd op vrijheid van meningsuiting. Taal drukt ideeën uit en maakt deel uit van het DNA van politieke processen. Ondertussen komen technologieën zoals kunstmatige intelligentie en op taal gebaseerde interfaces langzaam maar zeker de democratische ruimte binnen.

Maar welke invloed heeft de verregaande digitalisering op onze democratie en de taal die we spreken in het democratische proces? Hoe beïnvloeden zelf-automatiserende tekst- en spraaksystemen, debatplatforms die worden aangedreven door kunstmatige intelligentie en op taal gebaseerde interfaces de manier waarop wij met elkaar het democratisch gesprek aangaan? En wie gaat eigenlijk dat gesprek aan? Is het nog een mens of is het artificiële intelligentie?

Over de invloed van de verregaande digitalisering op de democratie, hebben de Dienst Analyse en Onderzoek en de masterstudenten van Grafisch Ontwerpen van de KABK in Den Haag een semesterlang studieprogramma vormgegeven waarin studenten onderzoek doen naar hoe kunstmatige intelligentie de democratie beïnvloedt door middel van taal.

Deze samenwerking was wederzijds voordelig maar liep door de coronacrisis wel anders dan gepland. De kick-off bij de Tweede Kamer heeft nog fysiek plaatsgevonden. Daar konden studenten kennismaken met het werk van de Dienst Analyse en Onderzoek. Maar het geplande symposium over menselijke en niet-menselijke talen bij het vormgeven van democratie met experts uit de technologie, filosofie, beleid, politiek, journalistiek en creatieve praktijk moest helaas uitgesteld worden . En alle lessen vonden vanaf half maart online plaats, evenals de tussentijdse presentaties.

Door de andere benaderingswijze van het onderwerp door studenten Grafisch Ontwerpen, leverde dit project een aantal verrassende resultaten op. Zo heeft Esther van der Heijden in beeld gebracht hoe informatie van de DAO via de intermediaire journalist bij het publiek terecht komt in haar project Travel Log: A Piece of Parliamentary Information, waarbij zij zich vooral zorgen maakt over nepnieuws en disinformatie.

Met de projecten over SYRI, het digitale fraude opsporingssysteem van de belastingdienst, leggen Natalia Sliwinska en Pablo Perez bloot hoe artificiële intelligentie die fraude opspoort kan botsen met artikel 10 (recht op privacy) en artikel 16 (strafbare feiten). En Sophie Czich laat met haar project over digitale billboards in de publieke ruimte zien hoe digitalisering en artificiële intelligentie ons dagelijks leven binnenkomt.

Juist die voortschrijdende digitalisering en de invloed en interactie met publieke waarden, waren reden voor de Tweede Kamer voor de oprichting van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst. Kamerbreed wordt namelijk ook de noodzaak gevoeld om meer grip te krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering die zulke grote invloed heeft op ons maatschappelijk leven en de democratie. Het onderzoeken, in beeld brengen, letterlijk, en in taal vatten van deze invloed, maakt dit project van de DAO en drie academische instellingen zo waardevol.

Jeroen Kerseboom
Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) bij Tweede Kamer der Staten-Generaal