x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
x x x  x   x
>Travel Log: A
Piece of
Parliamentary
Information
xx
> (Esther van
der Heijden)
x x

Travel Log: A Piece of Parliamentary Information by Esther van der Heijden raises concerns about the increasing dis- and misinformation in the diffusion of parliamentary information. She questions roles and responsibilities of searching, analysing and presenting this information. Her multi-screen website consists of four perspectives, each representing its own layer of knowledge production. Travel Log: A Piece of Parliamentary Information concludes with a plea for critical digital literacy as an educational response to fake news and online hate speech.

Met Travel Log: A Piece of Parliamentary Information uit Esther van der Heijden haar zorgen met betrekking tot de toenemende des- en misinformatie in de verspreiding van parlementaire informatie. Ze bevraagt rollen en verantwoordelijkheden bij het zoeken, analyseren en presenteren van deze informatie. Haar multi-screen website bestaat uit vier perspectieven die elk één laag kennisproductie vertegenwoordigen. Travel Log: A Piece of Parliamentary Information eindigt met een pleidooi voor verbeterde en kritische digitale geletterdheid als educatieve reactie op nep-nieuws en haatdragend taalgebruik online.

Credits

 • Mirjan Bouwman
  DAO (Research Department of the House of Representatives)
 • Damaris Verboom
 • Noemi van de Pol
 • Ramon Amaro
 • Dylan Ahern

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 7:

  1. No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
  2. Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of 5 Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.
  3. No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.
  4. The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 7:

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

References