x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
x  xx  x  
>Democratizing
Algorithmic
Relevance
x
(Jenny
Konrad)
xx x
xxxxx

In her video, Democratizing Algorithmic Relevance, Jenny Konrad investigates how algorithms are used on Instagram to deliver targeted advertisements. She highlights inherit algorithmic bias related to race and gender assumptions. Konrad advocates for improved and democratic control of social media adverts in the future.

In haar video, Democratizing Algorithmic Relevance, onderzoekt Jenny Konrad hoe algoritmen op Instagram worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren. Ze belicht hierbij de inherente algoritmische vooroordelen met betrekking tot ras en gender. Konrad pleit voor een betere en democratische controle van advertenties op sociale media in de toekomst.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Articles of the Dutch Constitution

 • Article 1:

  1. All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted.
 • Article 19:

  1. It shall be the concern of the authorities to promote the provision of sufficient employment.
  2. Rules concerning the legal status and protection of working persons and concerning codetermination shall be laid down by Act of Parliament.
  3. The right of every Dutch national to a free choice of work shall be recognised, without prejudice to the restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.

Artikelen van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 1:

  1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
 • Artikel 19:

  1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
  3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

References