x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
 x     xxxx
> It’s
Not x x
Our x
Duty x
x
(Dario Di
Paolantonio)
xxx x

Dario Di Paolantonio’s video It’s Not Our Duty addresses the topic of deep fakes and how they can harm democracy and public debate. GANs (Generative Adversarial Networks) are machine learning systems that enable the creation of artificially generated images, and are composed of two deep networks namely the ‘generator’ and the ‘discriminator’. Di Paolantonio’s video stages a fictional dialogue between the generator and discriminator, thereby revealing the exchange process during machine driven image creation.

Dario Di Paolantonio’s video It’s Not Our Duty gaat over deep fakes en hoe deze de democratie en het publieke debat kunnen schaden. GAN’s (Generative Adversarial Networks) zijn systemen voor machinaal leren waarmee kunstmatig gegenereerde afbeeldingen kunnen worden gemaakt en die bestaan uit twee deep learning netwerken, namelijk de ‘generator’ en de ‘discriminator’. De video van Di Paolantonio bestaat uit een fictieve dialoog tussen de generator en de discriminator en toont daarmee het proces van uitwisseling bij het maken van door machines aangestuurde beelden.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 7:

  1. No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
  2. Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of 5 Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.
  3. No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.
  4. The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 7:

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

References