x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
  x  xxx  x
>A Hidden
History
x of x
Technologies
x
(Justine
Corrijn)
xx x

In her work A Hidden History of Technologies, Justine Corrijn investigates how the development of communication technologies has influenced the definition, implementation and understanding of freedom of expression. The video concludes in present times with a reflection on the legal debate about the newly adopted article 17 of the European Directive on Copyright and its enforcement by means of automated upload filters. Corrijn considers if filtering technologies could be the solution against online copyright infringement, and at what expense this could be achieved?

In het werk A Hidden History of Technologies onderzoekt Justine Corrijn hoe de ontwikkeling van communicatietechnologieën de definitie, toepassing en het begrip van vrijheid van meningsuiting heeft beïnvloed. De video eindigt in het heden met een reflectie op het juridische debat over het recent aangenomen artikel 17 van de Europese richtlijn inzake auteursrecht en de handhaving daarvan door middel van geautomatiseerde uploadfilters. Corrijn vraagt zich af of filtertechnologieën de oplossing kunnen zijn tegen online inbreuk op auteursrecht, en tegen welke prijs?

Credits

 • Jada McLean
  Voice-over

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 7:

  1. No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
  2. Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of 5 Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.
  3. No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.
  4. The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 7:

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

References